Regulamin uzupełniający 5 i 6 Rundy Rallycross modeli RC w Toruniu Drukuj Email
Wpisał: Paweł Szczepkowski   
20.08.2009.

W celu przekazania zawodnikom dokładnej informacji na temat zawodów zapraszamy do zapoznania się z regulaminem uzupełniającym 5 i 6 rundy rallycrossu.

 

RALLYCROSS MODELI RC W SKALI 1:10

5 i 6 Runda Rallycrossowych Mistrzostw Torunia w Sezonie 2009

 

 

 

 

21 sierpnia 2009 roku

Toruń

 

Wstęp

 

5 i 6 Runda Rallycross Modeli RC w skali 1:10 zostanie przeprowadzona
zgodnie z postanowieniami
Regulaminu Ramowego Rallycrossu modeli RC w skali 1:10 organizowanych pod patronatem Toruńskiego
Klubu Motorowego i niniejszego regulaminu uzupełniającego.


PROGRAM ZAWODÓW

Zamknięcie listy zgłoszeń          

29.08.2009

godz. 8:00

Badanie kontrolne BK-1

29.08.2009

godz. 8:00-8:30

Rozpoczęcie zawodów

29.08.2009

godz.  8:30

Publikacja listy zawodników dopuszczonych do startu

29.08.2009

godz. 8:45

Odprawa zawodników                        

29.08.2009

godz.  8:50

Start I Rundy

29.08.2009

godz.  9:00

Podsumowanie I Rundy

29.08.2009

godz. 11:00

Start II Rundy

29.08.2009

godz 11:30

Posiłek

29.08.2009

ok. godz.13:00

Podsumowanie II Rundy

29.08.2009

godz. 13:30

Opublikowanie klasyfikacji końcowej po I i II Rundzie

29.08.2009

godz. 13:45

Rozdanie nagród

29.08.2009

godz. 14:15

 

1. USTALENIA OGÓLNE

1.1 Miejsce i termin zawodów

Zawody odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2009 roku.

Na torze dla modeli RC zlokalizowanym przy torze Rallycross Toruńskiego Klubu Motorowego w Toruniu
przy ul. Bielańskiej 66

1.2 Nazwa i ranga imprezy

3 i 4 Runda Rallycrossowych Mistrzostw Torunia Modeli RC w skali 1:10  w Sezonie 2009       

1.3 Charakterystyka

Zawody zostaną przeprowadzone w ciągu jednego dnia i składać się będą z dwóch rund. Każda  runda zostanie
 rozegrana na innym torze i podzielona będzie na biegi kwalifikacyjne i biegi finałowe.
Do biegów kwalifikacyjnych zawodnicy zostaną podzieleni na Div. i grupy według wylosowanych numerów
startowych.
Do biegów finałowych zawodnicy będą dobierani w zależności od miejsca zajętego w eliminacjach tj. zawodnik, który zdobył najmniejszą ilość punktów w danej grupie walczył będzie w finale A i analogicznie zawodnicy zajmujący kolejne miejsca w swoich grupach walczyć będą w finale B, C itd. Pomiędzy biegami kwalifikacyjnymi i finałowymi zorganizowana będzie strefa serwisowa, podczas której można dokonać napraw  modelu i koniecznych regulacji.

Nawierzchnia :

Tor Toruń 60% beton, 40% piach.

Tor  Słomczyn 60% asfalt 40% piach

 

2. ORGANIZACJA

     2.1 Nazwa organizatora

Sekcja Modeli Kołowych Toruńskiego Klubu Motorowego

2.2 Adres ul. Bielańska 66, 87-100

2.3 Sędzia główny:                                                                   Michał Sybilski

 

3. ZGŁOSZENIA

3.1 Zawodnik

Zawodnik to osoba zgłoszona do imprezy odpowiednim  formularzem na stronie TKM. Tylko osoba zgłoszona  jako zawodnik ma prawo prowadzić model podczas trwania zawodów.

3.2 Obowiązki zawodnika

Do obowiązków zawodnika należy:

3.2.1 Obecność na odprawie uczestników

3.2.2 Stosowanie się do komunikatów sędziowskich

3.2.3 Udzielanie „serwisu” zawodnikowi jadącego po torze.

Przez pojęcie „serwis” rozumie się wsparcie w przypadku, kiedy na wyraźny sygnał zawodnika, zostanie udzielona pomoc w zakresie umieszczenia modelu na torze. Wszystkie inne działania uznane zostaną za niedozwoloną pomoc i skutkować będą tak jak nieukończenie biegu.

3.3 Procedura  zgłoszeń 

3.3.1 Zgłoszenia będą przyjmowane pocztą elektroniczną do dnia 27.08.09 do godz. 18:00. Oryginał zgłoszenia musi być podpisany przez zawodnika i złożony w biurze zawodów.

3.3.2 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

3.3.3 Przez fakt podpisania zgłoszenia zawodnik przyjmuje do wiadomości, że startuje w zawodach na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkich praw do odszkodowań za straty wynikłe podczas zawodów.

3.4 Maksymalna ilość uczestników

3.4.1 Maksymalna liczba startujących zawodników: 40

3.4.2 W przypadku zgłoszenia się więcej niż 40 zawodników o przyjęciu decydować będzie kolejność wpływu zgłoszeń do Biura Zawodów.

3.5 Modele dopuszczone

Wszystkie modele zgłoszone do zawodów muszą być zgodne z Regulaminem Ramowym Rallycrossowym modeli RC w skali 1:10.

3.6 Podział  na klasy

3.6.1 Podział na klasy będzie obowiązywał zgodnie z Regulaminem Ramowym Rallycross 2009 modeli RC w skali 1:10.

3.6.2 Klasę stanowi minimum sześciu zakwalifikowanych do startu zawodników.

3.6.3 W przypadku nie zebrania się klasy zawodnicy zostaną dołączeni do drugiej bez możliwości zdobywania pkt.

3.6.4 Ostateczny podział na klasy określa lista startowa, zatwierdzona przez Sędziego Głównego.

3.7 Wpisowe, zwroty

3.7.1 Wysokość wpisowego wynosi 30 zł.

3.7.2 Wpłaty wpisowego przyjmowane będą gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów.

3.7.3 Zwrot wpisowego może nastąpić w przypadku odwołania Rundy lub w

przypadku nie przyjęcia zgłoszenia.

 

4. NUMERY IDENTYFIKACYJNE

4.1 Numer startowy

Numer startowy dostarczony przez Organizatora, zawodnik musi umieścić na dachu karoserii modelu według wskazanego wzoru, brak numeru podczas trwania zawodów spowoduje karę do wykluczenia włącznie. Numery z poprzednich zawodów należy usunąć. Należy zachować numery z  rundy 5 na rundę 6.


5. NAGRODY

5.1 Rozdanie nagród

Rozdanie nagród nastąpi po opracowaniu klasyfikacji końcowej.

5.2 Nagrody: Dyplomy za miejsca 1-3 w każdej klasie

                         W przypadku pozyskania  sponsorów będą także nagrody rzeczowe.

6. PROTESTY

6.1 Termin i miejsce składania protestów:

Protesty i zażalenia w sprawie wykroczeń regulaminowych mogą być kierowane do Dyrektora Zawodów wyłącznie na piśmie, w terminie 15 minut od chwili opublikowania wyników prowizorycznych.

Protesty dotyczące ostatecznej klasyfikacji i protesty zbiorowe nie będą przyjmowane.

6.2 Kaucja

     Do protestu dołączona musi być kaucja, która wynosi 100% wpisowego. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku uznania protestu. Protest będzie rozpatrzony przez Dyrektora Zawodów i Sędziego Głównego.

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

      Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania zawodów.

 

            Toruń 21.08.2009 roku                                                    Dyrektor Zawodów

Załącznik 1

Zestaw kar regulaminowych

 

1. Nieobecność na BK lub spóźnienie powyżej 20 minut

Niedopuszczenie do startu

2. Model nie spełniający wymogów regulaminu

Niedopuszczenie do startu

3. Nieobecność na odprawie zawodników

Niedopuszczenie do startu

4. Nie sportowe zachowanie

Wykluczenie

5. Za pierwszy nieprzepisowy start (falstart)

Ponowny start /upomnienie

6. Za drugi nieprzepisowy start (falstart)

1 pkt. Karny doliczony do wyniku
z danego biegu

7. Stwierdzenie prowadzenia samochodu podczas biegu
kwalifikacyjnego/finałowego przez osobę nie zgłoszoną

Wykluczenie

8. Za nie ukończenie biegu

15 pkt.

9. Za nie stawienie się na linii startu w biegu
kwalifikacyjnym/finałowym

20 pkt.

10. Za umyślne potrącenie modelu innego zawodnika

1 pkt. Karny doliczony do wyniku
z danego biegu

11. Za pozostawienia włączonej aparatury po biegu

5 pkt.

12. Za nieuzasadnione włączenie aparatury

5 pkt.